โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา(ประเพณีเข้าพรรษา)

128

Lent tradition

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

นำโดย นายชัยณรงค์ ทองยศ นายกอบต.ดงบัง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชมชน บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับชุมชนตำบลดงบัง ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในทศกาลเข้าพรรษา(ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ในเขตพื้นที่ตำบลดงบัง จำนวน 5 วัด เพื่อรณรงค์เรื่องการงด ละ เลิก อบายมุขเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป พร้อมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65
โครงการรณรงค์งด...
โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65 โครงการรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา 65


พิมพ์   อีเมล