ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านหนองพอก - บ้านหนองยาง หมูที่ 7

44

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางน้านหนองพอก - บ้านหนองยาง หมูี่ 7 ตำบลดงบัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 เมตร  1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดแนบท้ายนี้

 


พิมพ์   อีเมล