ประกาศ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

81

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องตกลงราคาจ้างเหมาโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย  2564


พิมพ์   อีเมล