ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.มค.ถ.47-006 สายโนนเขวา

241

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มค.ถ.47-006 สายโนนเขวาถึงบ้านหนองจิก หมู่ที่ 9 บ้านโนนเขวา ตำบลงดงบัง 


พิมพ์   อีเมล