ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.มค.ถ47-007 บ้านโนนเขวา - บ้านโคกเพ็ก บ้านโนนเขวา ม.9

258

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มค.ถ47-007 จากสายบ้านโนนเขวา - บ้านโคกเพ็ก บ้านโนนเขวา หมูที่ 9  ตำบลดงบัง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


พิมพ์   อีเมล