ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

441

generate
ขอเชิญประชาชนผู้เคยติดต่องานหรือผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 
ภายในวันที่15 มิถุนายน 2562
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
#โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด
https://itas.nacc.go.th/go/eit/mehlbc
หมายเหตุ ข้อมูลของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ 
ขอขอบคุณที่สละเวลา 
ของท่านเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังค่ะ


พิมพ์   อีเมล