ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564