การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (งบแสดงฐานะการเงิน)

เปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสตง.มหาสารคาม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดแนบท้าย