ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT66)

 

สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิ๊กลิงค์

แบบวัดการรับรู้ EIT

 

 https://itas.nacc.go.th/go/eit/mehlbc