ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT 66)

สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิ๊กลิงค์

แบบวัดการรับรู้ IIT

https://itas.nacc.go.th/go/iit/mehlbc