ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565