นโยบายการบริหารทรัพพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้มีการจัดวางแผนอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดแนบท้าย