สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบสขร1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 64 - มีนาคม 65 ) 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบสขร1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

/pdfs/