คณะผู้บริหาร

1588

คณะผู้บริหาร :องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


      10 1     
นายอำพร เชาว์จันทร์

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

เบอร์โทร 0833363735

   perso                                                                                
 
perso   
 

ว่าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

 ว่าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 
    perso     
   

ว่าง

เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 
   

พิมพ์   อีเมล