รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

283

Receive a shield of honor

 

# 3 อบต. มหาสารคามรับโล่เชิดชูเกียรติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
วันนี้ 9 ธ.ค.63 นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มอบหมายให้นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาววิชญาพร พลยาง ผช.จพง.ธุรการ เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนิงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563 จาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม
Cr:📷 สนง. ป.ป.ช.มค.

รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
รับโล่เชิดชูเกี...
รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รับโล่เชิดชูเกีรยติ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 

พิมพ์   อีเมล