แบบสำรวจความพึงพอใจ

63

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากากรสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการต่างๆ ให้มีประสิทธภาพและตรงกับความต้องการของผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 https://docs.google.com/forms/d/1QJ_hmS8MldtK1enu_8FIEX0syG2y0wR1AnvO_9AvmRI/edit


พิมพ์   อีเมล