แบบสำรวจความพึงพอใจ

237

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบังหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากากรสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการต่างๆ ให้มีประสิทธภาพและตรงกับความต้องการของผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesFVrylDk1Fr1CfAcxtODkbl7h-zvoOCF9I9aTj6UGF03Jaw/viewform?usp=sf_link

แบบสำรวจความพึงพอใจ


พิมพ์   อีเมล