ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564"

196

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้รับแจ้งจากอำเภอนาดูนว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ "มหาดไทย ใสสะอาด" มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564" เพื่อเป็นการสนองนโยบายฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนจึงจัดทำประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังใสสะอาด"

 

 


พิมพ์   อีเมล