ประกาศ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

25

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดแนบท้าย

 


พิมพ์   อีเมล