ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยวังกะฮุงบ้านโนนเขวา ม.9

13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขุดลำห้วยวังกะฮุงบ้านโนน เขวา ม.9 ต.ดงบัง ช่วงที่ 1

 


พิมพ์   อีเมล