ประกาศรับสมัครงาน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31

ประกาศรับสมัครงาน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการทำงาน และค่าตอบแทน โดยละเอียดจากเอกสารแนบท้าย
 รับสมัครระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -  7 สิงหาคม 2563 นี้
– ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
– เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน(รับเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน เขตตำบลดงบัง)
      – สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทร 043-993026 กองสาธารณสุขฯ (ในวันและเวลาราชการ)    
      – สนใจสมัครงานยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2  อบต.ดงบัง 

 

พิมพ์   อีเมล