จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฯ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 43 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายชัยณรงค์ ทองยศ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง“นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป

230228 2