ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2564