หลักเกณฑ์การการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

413

ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการตั้งแต่ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล 

 

 


พิมพ์   อีเมล