ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

ดาวน์โหลด https://forms.gle/D1X6JWFq9xdMRN426 แจ้งทุจริต 1
 ดาวน์โหลด  https://forms.gle/Pavbbz2fhVPvr8xh8 แจ้งการทุจริต อบต.ดงบัง