การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

667

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมดำเนินการ โครงการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560- 2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดำเนินการ โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 


พิมพ์   อีเมล