ที่ตั้งและภูมิประเทศ

ที่ตั้ง


ok22 400  

สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44110

โทรศัพท์ : 0-4399-3026
Fax : 0-4399-3025
e-mail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://www.dongbanglocal.go.th
   
 sf obt db5 อาณาเขต มีอาณาเขตติต่อ ดังนี้
  • ทิศเหนือ จด ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ทิศตะวันออก จด ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  • ทิศใต้ จด ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศตะวันตก จด ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


คมนาคม : การเดินทาง


      องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ตั้งอยู่ที่บ้านยางสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวอำเภอนาดูน ประมาณ 10  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 65 กิโลเมตร  เนื้อที่โดยประมาณ  23  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  14,375  ไร่

การคมนาคม

                      (1)  ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง  1 สาย  10  กิโลเมตร

                      (2)  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตประมาณ 80%

                      (3) ถนนระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินและถนนลูกรัง

 

ภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นที่ดอนและเป็นที่ราบบางส่วน ดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

       -  ลำน้ำ, ลำห้วย                       19      สาย

       -  บึง, หนอง, สระน้ำ                  21      แห่ง

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        -  ฝาย                                 11      แห่ง

       -  บ่อโยก                               4       แห่ง

 

ภูมิอากาศ        อยู่ในเขตอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดิน                ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 

  • ในตำบลดงบังยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่ธาตุที่สำคัญๆ

จุดเด่นของพื้นที่

  • การคมนาคมสะดวกเพราะมีทางหลวงเชื่อมระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดบุรีรัมย์
  • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
  • มีโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรม คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

 banner footer23

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


         
   

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง

ตำแหน่ง ว่าง

 31.png  
                   นางสาวสุอาภา พลยาง

             นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 
   

 35.1 

   
   

นางสาวปโยธรา สวัสดิ์ละออ

รองปลัด อบต.ดงบัง

รักษาราชการแทน ผอ.

กองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร 081-1749104

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  Tararad1  pPhong 23 1  
 

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 081-3203267

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 062-2950244

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวันชัย มิทะลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมการเกษตร

เบอร์โทร 084-7436360

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  8 1   11 1  
 

นายวิชิต ชิณศรี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร 087-8654922

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พันจ่าโทวิชัย ทรัพย์คำจันทร์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.