แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการฯ

285

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 


พิมพ์   อีเมล