การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

289

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้มีการจัดวางแผนอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดแนบท้าย 

 


พิมพ์   อีเมล