รายงานผลดำเนินการตามแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

 

รายงานการติดตามผลการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)