กิจกรรมงดรับงดให้ของขวัญ (การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร)

1
 
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายชัยณรงค์ ทองยศ นายกอบต.ดงบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gif Polcy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เพื่อเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนตำบลดงบัง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด้ในทุกเทศกาลเพื่อรักษาวัฒนารรมองค์กร เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณบริเวณเสาธงหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลดงบัง